PAMBIWARA SEPEKENAN BAYI ( AQIQOH )

Bismillahirrohmaanirrohiim

Kawilujengan rahmat , saha berkah saking Gusti ingkang Maha Asih, mugi tansah tumedhak dhumateng kula lan panjenengan sedaya.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin

Asyhadualla ila ha ilalloh wa asyhaduanna Muhammadarrasullah.

Tasyakuran sepekenan bayi inggih aqiqohan anak bagus (nama bayi) putranipun bapak saha ibu (nama ayah) wonten …….. Rt …, Rw …,Kalurahan …… Kecamatan ……, kutha ……. Dinten Kamis Kliwon, surya kaping 8 Desember warsa 2011.

Para sesepuh, para pinisepuh saha para tamu kakung miwah putri ingkang kula bekteni. Minangka pambukaning adicara inggih punika mangga kita sedaya tansah angonjukaken puja astawa puji astute raos syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT, dene ing wekdal siyang punika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, kekiyatan, sami saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak saha Ibu (nama ayah) ingkang ing wekdal punika ngawontenaken tasyakuran sepekenan bayi inggih aqiqohan putranipun jaler , pun anak bagus (nama bayi) ingkang sampun lahir kanthi wilujeng ndungkap pitung dinten/ sapasar ing kalenggahan punika.

Shalawat saha salam kita aturaken wonten ngarsanipun Nabi Muhammad SAW minangka rahmatan lil’alamin , para kaluwarga lan para pandherekipun ingkang tansah setya bekti dumugi pupating jaman.

Para tamu kakung saha putrid ingkang winengku ing karahayon, kula (nama pambiwara) ingkang kasaraya minangka pambiwara ing wekdal punika badhe angaturaken menggah urut-urutaning lampah adicara tasyakuran aqiqoh ing siyang punika, inggih minangka purwakaning adicara inggih punika pambuka, ingkang kaping kalih inggih waosan ayat suci  Al Qur’an saha tegesipun, titilaksana ingkang kaping tiga inggih punika atur pambagyaharja, ingkang angka sekawan inggih Pengaosan, ingkang salajengipun inggih punika donga wilujeng kalajengaken upacara tigas rikma, kaping nenem inggih adicara sepekenan bayi inggih aqiqoh paripurna.

Mekaten menggah reroncening adicara tasyakuran aqiqoh lairipun anak bagus (nama bayi)

  1. Pambuka

Sanggyaning para tamu kakung saha putri ingkang tansah anengenaken tumindak ingkang utama. Gegandhengan wekdal punika sampun nedahaken tabuh kalih welas siyang, jumbuh kaliyan serat sedhahan ingkang sampun kaaturaken, pramila titilaksana tasyakuran aqiqoh mangga kita wiwiti kanthi maos basmallah sesarengan: “bismillahirrohmanirrohim”. Mugi-mugi kanthi kita wiwiti nyebat asmanipun Gusti Allah, gesang kita tansah kinasihan Gusti Allah lan tansah pinaringan rejeki ingkang kathah saha berkah…. Amin…

  1. Waosan ayat suci Al Qur’an saha tegesipun

Adicara ingkang angka kalih inggih punika waosan ayat suci Al-Qur’an kalajengaken saritilawah ingkang dipunsarirani “bapak” ……. saha “sedherek” ………. kula sumanggakaken, sumangga.

  1. Atur Pambagyaharja

Mugi-mugi kanthi dipunpurwakani firman-firmanipun Allah, titilaksana tasyakuran punika tansah manggih wilujeng  lan tansah pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Asih. Adicara kaping tiga inggih punika atur pambagyaharja ingkang dipun sarirani “bapak” ……… , jumenengipun jinajaran panjenenganipun bapak …….. lan bapak ……… Katur panjenengan bapak ……….., kula sumanggakaken, sumangga.

  1. Pengaosan aqiqoh

Wosing gatingkang sami kita tengga sampun dumugi, adicara ingkang kaping sekawan inggih punika pengaosan aqiqoh ingkang kaandharaken saha dipunsarirani panjenenganipun bapak Al-Ustad ……… saking …………., Wondene sampun karaos cekap lan paripurna anggenipun paring andharan, kalajengaken waosan donga utawi puji pandonga raharja, saha potong rambut anak bagus (nama bayi). Wekdal sacekapipun kula pasrahaken  bapak Ustad, katur panjenengan Bapak Ustad  ………., kula sumanggakaken, sumangga.

  1. Adicara aqiqoh paripurna.

Para sesepuh, para pinisepuh saha para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon. Amargi tansah pikantuk rahmat , hidaah saha berkah saking Allah SWT, tasyakuran sepekenan bayi inggih aqiqoh anak bagus (nama bayi), wiwit purwa, madya lan wasana tansah kalampahan kanthi rancak lan runtut kalisa ing rubeda.

Sepisan malih bapak (nama bapak) angaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan menggah rawuh kula lan panjenengan sedaya. Ingkang punika konduripun ndhrerekaken sugeng kondur, mugi-mugi  tindak panjenengan sedaya tansah manggih wilujeng dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Kula (nama Pambiwara) minangka pambiwara menawi anggenipun anglantaraken lan mranata reroncening lampah adicara ing siyang punika kathah kalepatanipun, kula hamung nuwun lumubering samudra pangaksama. Nuwun , maturnuwun…

Billahitaufiq wal Hidayah, wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 


Iklan